Besøg os på
Godt at blive klog på

HGs regler

Ordensreglerne hos Helsingør Gymnasium

Studie- og ordensregler

 

Ordensregler

 • Helsingør Gymnasium er en skole med plads til alle. Alle behandler hinanden med respekt, hensyn og tolerance både i og uden for undervisningen
 • Eleverne skal overholde almindelige regler for god opførsel, således at der sikres et godt undervisningsmiljø
 • Alle passer på bygninger, inventar og undervisningsmateriale
 • Alle sørger for at lokaler og miljøer altid er opryddet
 • Eleverne sætter stole op efter sidste lektion i lokalet
 • Rygning skal foregå uden for skolens område.
 • Alle skal overholde de særlige regler for brug af skolens IT-udstyr
 • Eleven har ansvaret for de udleverede undervisningsmidler
 • Det ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler i skoletiden, ligesom det ikke er tilladt at møde påvirket til undervisningen
 • Narko, hash og andre euforiserende stoffer må ikke medbringes, indtages eller distribueres på skolens område.
 • Gøres dette kan rektor uden yderligere advarsel bortvise eleven for bestandig.
 • På ekskursioner og studierejser til udlandet skal eleverne overholde de særlige regler for disse aktiviteter
 • Forseelser uden for skolen, som skønnes at kunne have betydning for forhold på skolen, kan medføre sanktioner

Overtrædelse af disse ordensregler kan medføre erstatningsansvar, udelukkelse fra arrangementer og endelig bortvisning i kortere eller længere tid eller i særligt grove tilfælde for bestandig. Rektor træffer afgørelse i den enkelte sag.

Regler for snyd i opgaver

Snyd er kopiering eller afskrift uden angivelse af kilde.

Sanktioner

 • Første gang en elev afsløres i snyd kaldes eleven til samtale med ledelsen. I særligt grove tilfælde får eleven en skriftlig advarsel
 • Anden gang en elev afsløres i snyd får eleven en skriftlig advarsel. I særligt grove tilfælde indstilles eleven til skriftlig eksamen i faget.
 • Tredje gang en elev afsløres i snyd indstilles eleven til skriftlig eksamen i alle fag som vedkommende har snydt i.
 • Hvis væsentlige dele af opgaven er kopieret fra andre eller nettet, kan man få 50% fravær for opgaven. Hvis hele opgaven er kopieret får man 100% fravær.

Studieregler

 • Eleverne har pligt til aktivt at følge undervisningen.
 • Eleverne skal møde rettidigt til undervisningen
 • Eleverne skal aflevere de skriftlige opgaver rettidigt
 • Eleverne skal deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Eleverne skal deltage i ekskursioner mv.
 • Eleverne skal deltage i andre undervisningsaktiviteter f.eks. fællestimer

Fravær og forsømmelser

 • Læreren registrerer elevernes tilstedeværelse
 • Læreren registrerer, om eleven afleverer de skriftlige opgaver
 • Eleven modtager en gang om måneden opgørelse over sine forsømmelser
 • Ved fravær informerer eleven skolen om grunden til fraværet
 • Overholder eleven ikke mødepligten, modtager eleven en skriftlig advarsel om at skolen ved fortsatte forsømmelser kan iværksætte sanktioner over for eleven.
 • Overholder eleven ikke forpligtelsen til at aflevere skriftlige opgaver, modtager eleven en skriftlig advarsel om at skolen ved fortsatte forsømmelser kan iværksætte sanktioner over for eleven.
 • Ved fortsatte forsømmelser kan eleven henvises til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år, fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år, eller i grove tilfælde bortvises.

Læs mere om fraværsregler her

Lægeerklæringer

 • Ved sygdom i forbindelse med eksaminer skal eleven aflevere en lægeerklæring. Udgiften afholdes af eleven.
 • Ved fravær i øvrigt kan skolen kræve, at eleven afleverer en lægeerklæring. Udgiften afholdes af eleven.

Regler for studierejser og ekskursioner

 • Studierejser og ekskursioner er undervisning uden for skolen, og der gælder derfor samme ordensregler som for al anden undervisning. Se særligt punkt 9 under ordensregler.
 • På studierejser repræsenterer eleverne skolen og enhver skal dermed udvise respekt, hensyn og tolerance
 • Alle skal møde udhvilede til alle aktiviteter
 • Eleverne skal rette sig efter de anvisninger som studierejsens ledelse udsteder for turen
 • Afgørelse om overtrædelse af reglerne træffes af studierejsens ledere
 • Overtrædelse af reglerne kan medføre hjemsendelse for egen regning og eventuelt andre sanktioner fra skolens side
 • Før afrejse underskrives en erklæring om, at man er indforstået med disse regler. Hvis eleven er under 18, skal forældre underskrive.

Fastsat af Helsingør Gymnasiums bestyrelse den 26. april 2005