DSC 0720

Studie- og ordensregler for Helsingør Gymnasium

Studie- og ordensregler 

På Helsingør Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle elever og ansatte på skolen er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside. Studie- og ordensreglerne har været til høring i Elevrådet og Pædagogisk Råd og er vedtaget i Helsingør Gymnasiums bestyrelse.

Studieregler

På Helsingør Gymnasium gælder følgende studieregler:

 • Eleverne skal møde frem, være forberedt, medbringe de nødvendige materialer og deltage aktivt og konstruktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.
 • Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 • Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. pkt. 5.
 • Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.
 • Eleverne må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

Helsingør Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Helsingør Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom.

Eleven afholder selv udgiften til den af institutionen anmodede lægeerklæring.

Ordensregler

Elever på Helsingør Gymnasium skal altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På skolen gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

 1. Alle er ansvarlige for at Helsingør Gymnasium er et sted, hvor man kan lide at færdes;  et sted man kan være bekendt
 2. Eleverne taler ordentligt og respektfuldt til og om hinanden.
 3. Eleverne udøver samvær og adfærd uden støj, larm og lignende.
 4. Eleverne bruger institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke, herunder bl.a. deltage i individuel og fælles oprydning.

Særlige normer for orden og samvær i forbindelse med undervisningen og uden for institutionen:

 1. Mobning.
  Mobning er vedvarende og systematisk  nedvurdering. Det kan komme til udtryk på mange måder – direkte henvendelser, indirekte gennem bagtalelse eller via negligering og udelukkelse. Det kan ske via sms, sociale platforme, sedler, opslag m.v. Skolen tolererer ikke mobning og griber straks ind, hvis det opstår.
  Se i øvrigt vores Anti-mobbepolitik
 2. Voldelig og truende adfærd.
  Ingen må lide fysisk overlast eller have oplevelsen af angst for repressalier. Hvis en elev udsættes for vold (spark, slag, voldsomt skub m.v.), skal denne, hvis muligt, søge væk for at undgå yderligere optrapning. Det samme gælder de indblandedes kammerater. Skolen tolererer ikke vold og trusler og griber straks ind hvis det opstår.
 3. Skolen er røgfri.
  Rygning er forbudt både indendørs og udendørs på hele skolens område – bortset fra de anviste steder ved yderkanten af skolens matrikel.
 4. Indtagelse af alkohol er forbudt hele skoledagen
 5. Narkotika
  Enhver form for handel med, besiddelse-, indtagelse- eller påvirkning af narkotiske stoffer/hash/pot medfører øjeblikkelig bortvisning. Skolen kan i forbindelse med såvel skoledage som fester anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol eller andre rusmidler.
 6. Nettet.
  Ingen må videreformidle eller dele lyd- og billedoptagelser af en anden eller en andens private forhold i situationer, hvor den anden med god ret kan forlange ikke at være med i sådanne optagelser. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.
 7. Tro og forkyndelse.
  Helsingør Gymnasium fremmer åbenhed, respekt og nysgerrighed over for andres religiøse anskuelser, men understøtter ikke og lægger ikke rum til religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende.
 8. Helsingør Gymnasium tolererer ikke tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

 

Elevadfærd uden for institutionen

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid – eksempelvis vejen til og fra skole, på nettet og de sociale platforme – såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Helsingør Gymnasium.

Procedure på Helsingør Gymnasium for elevers overtrædelse af reglerne

Forsømmelser

Rektor og gennemførelsesvejlederne vurderer med faste mellemrum, hvilke elever der har for høje forsømmelser. Er der tale om en 1g elev, kaldes vedkommende i første omgang til en samtale med gennemførelsesvejlederen. Er der tale om en 2g/3g elev, får vedkommende en advarsel. Hvis eleven ikke efterkommer advarslen, vurderer skolen hvilke sanktioner der så sættes i værk Jf. bekendtgørelsen. Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om et skøn, hvor elevens samlede situation tages i betragtning.

Udgangspunktet er, at ethvert fravær er fravær. Derfor er det vigtigt, at eleven indføjer årsagen til fraværet i Lectio, så det kan indgå i skolens evt. skøn. Advarsler og sanktioner  overgives til den enkelte elev af en repræsentant fra ledelsen, administrationen eller gennemførelsesvejledningen på en sådan måde, at årsagen bag sanktionen og dens videre konsekvenser står klart for eleven. Eleven skal have mulighed for at spørge til eller kommentere sanktionen.

 

Skriftlige forsømmelser
Skriftlige forsømmelser er at sidestille med det fysiske fravær. Her administrerer skolen efter følgende regler:

 • Eleverne har pligt til at aflevere deres skriftlige opgaver på den dag/det tidspunkt læreren har fastsat.
 • På afleveringstidspunktet registrerer læreren i Lectio, at eleven har afleveret opgaven.
 • De elever der ikke har afleveret, har en skriftlig forsømmelse.
 • Hvis eleven imidlertid i god tid inden afleveringstidspunktet på grund af særlige omstændigheder har aftalt et andet afleveringstidspunkt med læreren, foreligger der undtagelsesvis ingen skriftlig forsømmelse.
 • Hvis eleven på grund af sygdom ikke kan udarbejde en opgave, skal eleven ved fremmøde på skolen straks kontakte læreren og etablere en aftale om et andet afleveringstidspunkt. Og her foreligger der – igen undtagelsesvis – heller ingen skriftlig forsømmelse.

En særlig type skriftlig forsømmelighed er plagiat. Herunder beskrives plagiat.

 

Plagiat og snyd

Reglerne er enkle:

 1. Hvis en lærer oplever, at der i en klasse, en gruppe eller hos en enkeltperson foreligger plagiat, skal læreren tage det op. Det skal gøres klart, gerne med nogle eksempler på, hvad der er plagiat. Og så skal eleven eller klassen vide, at kontoret er blevet orienteret om plagiat. I gentagelsestilfælde henvises eleven til en rektoral samtale.
 2. Her vil de modtage en skriftlig advarsel. Af denne fremgår det at man ved gentagelse vil blive udsat for alvorligere sanktioner – det vil bero på en konkret vurdering.

En sidste type forsømmelse går på manglende studieaktivitet.

 

Studieaktivitet

At være elev kræver, at man er til stede fysisk såvel som mentalt. På Helsingør Gymnasium forlanger vi ikke, at alle yder maksimalt hver dag og hver time, men hvis en elev systematisk og vedvarende vender undervisningen ryggen, opfylder vedkommende ikke elevrollen – og så skal han eller hun ikke gå her.

Hvornår og hvordan vender en elev ”undervisningen ryggen”?

Det gør en elev, hvis vedkommende:

 • Ikke forbereder sig
 • Ikke har bøger med
 • Larmer i timerne eller på anden måde forstyrrer undervisningen
 • Er udeltagende og passiv
 • Går til og fra undervisningen

Ofte vil der formentlig være tale om en kombination af de forskellige ting, og ofte vil det vise sig i flere fag. Retningslinjerne er enkle:

 1. Hvis en lærer oplever, at der i en klasse, en gruppe eller hos en enkeltperson udvikles en adfærd, hvor man unddrager sig undervisning, skal læreren eller kontaktlæreren tage det op. Læreren/kontaktlæreren skal gøre det klart, at elevens adfærd har nået et punkt, hvor vedkommende ikke længere kan betragtes som studieaktiv, og at han eller hun, hvis ikke adfærden ændres, henvises til rektor. Det er vigtigt, at læreren er meget tydelig i sin kommunikation.
 2. Hos rektor vil eleven i udgangspunktet modtage en skriftlig advarsel. Af denne fremgår det at Helsingør Gymnasium, hvis ikke adfærden ændres, vil skride til alvorlige sanktioner – det vil bero på en konkret vurdering.
Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Helsingør Gymnasium mundtligt eller skriftlig give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan institutionen give eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Ved overtrædelse af Helsingør Gymnasiums lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

 1. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.
 3. Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
 4. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til institutionen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden.
 5. Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 6. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 7. Bortvisning fra institutionen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.
 8. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

 

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Helsingør Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

 1. Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet, når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 2. Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

 

Betingede sanktioner

Helsingør Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Skolen kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 1. Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 2. Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.
Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Helsingør Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver.

Registreringen af fravær foregår altid i starten af lektionen. Ved for sent fremmøde eller afbrydelse af deltagelse registreres 100% fravær.

Eleven har mulighed for at kommentere institutionens registreringer, herunder oplyse hvorpå det registrerede fravær beror. Eleven har herunder mulighed for særskilt at oplyse, hvorvidt det registrerede fravær skyldes elevens opfyldelse af forpligtelser efter lovgivningen, f.eks. borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Eleven har også mulighed for at oplyse, om det registrerede fravær skyldes deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende.

Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Helsingør Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image