DSC 0860

Antimobbepolitik

Politikker

Formål

Som elev og medarbejder på Helsingør Gymnasium (HG) skal man deltage i skolens fællesskab og udvise respekt og tolerance, jf. skolens værdigrundlag:

Nysgerrighed, Ansvarlighed, Fællesskab og Ambition.

Elevernes og medarbejdernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole.

Formålet med HG’s antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø/arbejdsmiljø og forebygge mobning; herunder digital mobning både på skolen og i fritiden.

Arbejdet med mobning blandt elevernes behandles i denne politik og arbejdet med at forebygge mobning på HG blandt medarbejdere og ledelse behandles i personalepolitikken for HG.

HG tolererer ikke mobning i nogen form. 

Mobning er et fælles problem, som alle på HG har ansvar for at forebygge og reagere på.

Definition på mobning

“Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt”.  Arbejdstilsynets definition af mobning. 2019.

“Flokadfærd, gruppevold, der udløses ved fælles oplevelse af negative følelser, der af en større eller mindre gruppe rettes mod en enkelt person. Mobning kan omfatte både fysiske og verbale (psykiske) angreb og udelukkelse af et fællesskab.”

Fra Den Store Danske. 2019.

 

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, da den kan være anonym, og rollerne kan være mere uklare. Eksempler på digital mobning er:

 • At dele krænkende eller diskriminerende tekst, billeder, film etc fx på sociale medier.
 • Oprettelse af (lukkede) fora, hvor en eller flere personer omtales negativt.
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora fx fra en klassegruppe på Facebook.
Tegn på, at en elev bliver mobbet/ ikke trives

En elev, der bliver mobbet kan f.eks. reagere ved at blive mere stille eller mere aggressiv, ved at isolere sig fra klassen eller ved at udeblive fra undervisningen.

I en klasse, hvor der sker mobning, kan det måske mærkes på stemningen, klassen bliver mere urolig og udviser koncentrationsbesvær.

Forebyggelse af mobning

Ledelse og Gennemførelsesvejledere

 • Sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler og til skolens antimobbestrategi.
 • Være opmærksom på undervisningsmiljøet og følge op på resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen.
 • Sikre gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – dialog mellem ledelse og vejleder er vigtig, hvis man fornemmer et problem.
 • Uddannelse af ledere, gennemførelsesvejledere og andre i konfliktløsningsteknikker.
 • Sørge for, at der undervises i og er fokus på digital dannelse.

Kontaktlærere og lærere

 • Opmærksomhed om klassens og enkeltelevers trivsel bl.a. ved at gennemføre samtaler.
 • Opmærksomhed på sproget i klassen og klasserumskulturen generelt.
 • Efter behov aftale fælles spilleregler for klassen.
 • Ved skolestart drøfte, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning.
 • Arbejde med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor.
 • Efter behov etablere faste grupper eller faste pladser i lokalet.
 • Inddrage ledelse og gennemførelsesvejledere ved den mindste mistanke om mobning.

Klasser, hold og enkeltelever

 • Klasse- og holdarrangementer er for alle, og alle er meldt ind i klassegrupper etc.
 • Alle siger fra overfor drilleri og mobning.
 • Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke
 • Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier.
 • Inddragelse af lærere, gennemførelsesvejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning
Handleplan – hvad gør vi?

At mobbe er at overtræde skolens studie- og ordensregler og der sanktioneres ifølge dem, se skolens hjemmeside.

Når ledelsen får en henvendelse om mulig mobning, så vil ledelsen vil i løbet af 10 dage i fællesskab afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens lærere og gennemførelsesvejledere. Hvis det vurderes, at der er tale om mobning, vil ledelsen umiddelbart udarbejde en konkret handlingsplan. Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være

 • Møde med klassens lærere/ klasseteamet/ vejledere
 • Møde med mobbeofferet og evt. forældre.
 • Møde med mobber og evt. forældre.
 • Orientering af klassen om situationen og samtale med klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
 • Foranstalte møde eller forløb med professionel konfliktmægler for de involverede og/ eller klassen.

Midlertidige foranstaltninger
Når en medarbejder får en henvendelse om mulig mobning, skal medarbejderen straks underrette ledelsen, som tager stilling til evt. igangsættelse af midlertidige foranstaltninger. Det kan f.eks. være:

 • Midlertidig bortvisning af mobberen
 • Afklaring af, hvad den mobbede ønsker, der skal ske. Hvis personen vil hjem, sikres det, at der er nogen derhjemme, der kan tage imod personen.
 • Kontakt til den mobbedes forældre, hvis eleven er under 18 år.
 • Orientering af klassens lærere om situationen

Hvis skolens studie- og ordensregler er overtrådt sanktioneres i henhold til disse.

Denne antimobbestrategi er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø/ LBK nr. 316 af 5/4 2017.

Udarbejdet af AMO 2. oktober 2019.

Behandlet af Elevrådet den 1. november 2019.

Behandlet på PR-møde den 5. december 2019.

Vedtaget af bestyrelsen den 13/12 2019.

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image