Værdier for samarbejdet på Helsingør Gymnasium

Værdi: Dialog og lydhørhed

Vigtig fordi: Kommunikation fylder meget, fører til udvikling og forebygger konflikter

 

Ledelsens forpligtelser:

 • dele information og viden om gymnasiets fysiske, økonomiske og politiske rammer og dermed skabe gennemsigtighed
 • sikre medarbejderne mest mulig medbestemmelse via dialog
 • hvis dialogen ikke er mulig og ledelsen skal træffe en beslutning, skal ledelsen kommunikere tydeligt og ærligt om det
 • Skal tage individuelle hensyn og være opmærksom på den enkelte medarbejders trivsel og behov
 • være opmærksom på lærerkollegiets muligheder og ressourcer
 • skabe plads og tid til kreativitet, fleksibilitet og forskellighed.
 • lytte til faggruppernes planer og forslag
Medarbejdernes forpligtelser:

 • åben tilkendegivelse af relevante synspunkter i gensidig respekt (ledelse, kolleger, hele skolen)
 • respektere og følge beslutninger truffet i dialog og efter gældende regelsæt
 • udvise ansvarlighed ved løsning af opgaver
 • påtage sig at indgå i en konstruktiv dialog og så vidt muligt løse konflikter med hinanden gennem samtale
 • medvirke til at skabe et kreativt og inspirerende miljø

 

Værdi: Anerkendelse

Vigtig fordi: Anerkendelse er vigtigt, fordi medarbejdere og ledere skal føle sig respekterede og værdsatte

 

Ledelsens forpligtelser:

 • være opsøgende og have løbende og rummelig dialog med medarbejderen
 • skal tage sig tid til at lytte til den enkelte medarbejder og anerkende den  enkeltes behov og kompetencer
 • skal være nysgerrig, opsøgende og engageret i de ting, der foregår blandt medarbejderne
 • skal støtte nyansatte bl.a. ved at have konkrete forventninger til disse (også for at begrænse arbejdet)
 • anerkende at skolen er en helhed og skal fungere som et fællesskab
Medarbejdernes forpligtelser:

 • formulere ønsker og behov
 • være åben for at bruge sin nærmeste leder til dialog om problemer og arbejdsopgaver
 • skal være nysgerrig, opsøgende og engageret i ting, der foregår på skolen
 • anerkende de præmisser ledelsen arbejder under
 • anerkende at skolen er en helhed og skal fungere som et fællesskab
 • anerkende hinandens arbejde

 

Værdi: Engagement

Vigtig fordi: Engagement giver arbejdsglæde, ejerskab, ambitioner, fællesskab, kvalitet og læring.

Ledelsens forpligtelser:

 • skal give plads og mulighed for at medarbejderne kan vise initiativ, ved at udvise fleksibilitet og lydhørhed
 • give plads til nytænkning og acceptere at ikke alt er målbart
 • være parat til at indgå kompromisser – også i forhold til de strukturelle rammer, hvis det kan styrke elever og medarbejderes engagement
 • fastholde fokus på udvikling og give plads til tværfaglighed og projektforløb
 • skal i samarbejde med medarbejderne sikre fagligt engagement og fagenes udvikling bl.a. via medarbejdernes efteruddannelse
 • skal promovere en fejlkultur, fordi udvikling kræver afprøvning og eventuelle fejl, man kan lære af
Medarbejdernes forpligtelser:

 • skal engagere sig og tage ansvar for skolen som helhed og for elevernes samlede udbytte
 • engagere sig i hinandens trivsel og tage ansvar for egen trivsel
 • vise forståelse for begrænsninger (fx. økonomi og skema) og rammer og være parat til at indgå kompromisser
 • opsøge relevant efteruddannelse og skal dele ny viden i faggruppen
 • opsøge faglig og pædagogisk udvikling og kollegialt samarbejde
 • deltage i pædagogisk udviklingsarbejde
 • faggrupperne påtager sig at udvikle fagets profil og at drøfte dette med ledelsen

 

Værdi: Åbenhed og tydelighed

Vigtigt fordi: Åbenhed og tydelighed er vigtigt, da det er forudsætningen for forståelse, medansvar og engagement i hvad der sker på skolen, hvilket giver tryghed og mulighed for planlægning af arbejde/fritid.

 

Ledelsens forpligtelser:

 • kommunikere rammer og arbejdsopgaver tydeligt og gennemsigtigt til medarbejderne
 • gennem dialog tydeliggøre forventninger til medarbejdernes opgaveløsning, herunder hvor og hvordan medarbejderen skal effektivisere i de kommende år
 • sikre den enkelte medarbejder medindflydelse på opgavetildeling og opgaveløsning
 • kommunikere relevant information til medarbejderne i så god tid som muligt. Relevant information gøres løbende tilgængeligt i relevante fora.
 • give konkret og konstruktiv kritik, og tage åbent imod det samme fra medarbejderne
 • ledelsen har tydelige retningslinjer for håndtering af information ved kriser/uoverensstemmelser
 • tydelig og åben kommunikation om skolens økonomiske forhold og ledelsens opfattelse af hvor sektoren bevæger sig hen
Medarbejdernes forpligtelser:

 • optræde respektfuldt indad- og udadtil over for kolleger, skole og ledelse
 • arbejde inden for de rammer og deadlines, der er udstukket samt være åbne over for ideer, forslag og konstruktiv kritik
 • acceptere og implementere ændrede arbejdsopgaver på baggrund af dialog. Følge op på ændrede arbejdsopgaver
 • medarbejderne søger information om mål og arbejdsopgaver og giver tilbagemeldinger om problemer med opfyldelse af disse
 • skal være tydelige omkring ønsker og forventninger både over for ledelse og kolleger (f.eks. på PR)
 • informere om særlige begivenheder og projekter på skolen via Update
 • sørge for at åbenhed og tydelighed kendetegner det daglige arbejde.

 

Værdi: Tillid og respekt

Vigtig fordi:

Tillid og respekt viser sig i ord og gerning. Det er en værdi, som bygger på forventning om, at alle gør deres bedste til skolens gavn.

 

Ledelsens forpligtelser:

 • vise tillid til at medarbejderne løser opgaverne på bedst tænkelige måde
 • have respekt for forskellighed med blik for den enkelte medarbejders situation
 • have fokus på retfærdig fordeling af ressourcer
 • opsætte begrundede, tydelige rammer for lærernes arbejde
 • skal tage medarbejdernes henvendelser alvorligt
Medarbejdernes forpligtelser:

 • den enkelte påtager sig ansvaret for selv at planlægge og gennemføre sine arbejdsopgaver indenfor de givne rammer
 • gøre opmærksom på, hvis de udstukne rammer ikke kan efterleves
 • efterspørge mål og rammer hvis der opleves uklarhed om disse
 • vise tillid til at ledelse og kolleger løser opgaverne på bedst tænkelige måde

 

UPDATE LOGIN

Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden.
Brugernavn og adgangskode udleveres af skolens administration.