Besøg os på
Godt at blive klog på

Retningslinjer

Skriftlige prøver og eksamener på Helsingør Gymnasium

Prøver og eksamen

Retningslinjer når du går til skriftlige prøver på Helsingør Gymnasium

Eksamenorientering 2017 1&2G

Eksamenorientering 2017 3G

Ifølge Almeneksamensbekendtgørelsen skal følgende regler være tilgængelige på hjemmesiden:

§ 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.

      Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

§ 16. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

     Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse.

§ 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.

     Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.

     Stk. 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

Følg disse links for at læse mere:

Undervisningsministeriets side om prøver og eksamen

Almeneksamensbekendtgørelsen fra UVM

Fagene i gymnasiet

Valgfagene i gymnasiet

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Klager over eksamen