Biologi A
Kemi B

En studieretning med biologiske og kemiske processer som omdrejningspunkt. På en eksperimentel og teoretisk måde får du indsigt i kroppens muligheder, mekanismer og begrænsninger.

Helsingør Gymnasium Foto Sille Arendt 16 1026X579 Acf Cropped 1

Om
studieretningen

Studieretningen giver adgang til eksempelvis miljøteknologi eller laborant, idræt eller bioanalytiker. De mange professionsbacheloruddannelser inden for sundhed, så som sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, diætist og jordemoder. Men også samfundsvidenskabelige erhvervsøkonomiske og humanistiske uddannelser kan påbegyndes direkte – dog ikke de sproguddannelser, der kræver det valgte sprog på A-niveau.

"Jeg synes at det var mega smart at man kun havde 3 A-fag med denne linje, så man selv kunne vælge hvilket fjerde fag man ønskede at opgradere. Og ved at opgradere matematik, havde jeg nu alle de fag det krævede for at komme ind på dyrlægestudiet, som er det jeg har tænkt mig at studere senere”

Sarah, tidligere elev på HG

Fagene i denne studieretning

Biologi A

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.
Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. I det almene gymnasium tager faget udgangspunkt i videnskabsfaget, og det er præget af udviklingen inden for moderne biologisk og bioteknologisk forskning. Biologi giver gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet, herunder principperne for bæredygtig udvikling. Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv – som biologisk organisme og som samfundsborger – og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold.

Kemi B

Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne for, at disse reagerer. Denne grundlæggende viden benyttes blandt andet til at udvinde og udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

Inden for moderne naturvidenskabelig forskning spiller kemi som videnskab en stadig vigtigere rolle som bidragsyder til forståelse og udvikling af blandt andet bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion. Kemisk forskning spiller således en afgørende rolle for det enkelte menneskes tilværelse og samfundets teknologiske og økonomiske udvikling, ligesom kemisk forskning har stor betydning i forbindelse med intentionen om bæredygtig udvikling.

Som naturvidenskabeligt fag bidrager kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede.

Kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. Denne vekselvirkning er essentiel for kemiundervisningen.

 

KU Science

Studieretningsoversigt 

Fag
GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag C
Matematik B
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Historie A
Religion C
Studieretningsprojekt
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C

Studieretningsfag

Biologi A
Kemi B

Valgblok 1: 2. Fremmedsprog

Fransk fortsætter B
Spansk begynder A
Tysk fortsætter B

Valgblok 2: Kunstnerisk fag (Vælg ét af nedenstående fag)

Billedkunst C
Mediefag C
Musik C

Valgblok 3: Hæveblok fra B til A-niveau for elever med Tysk B og Fransk B. Elever med Spansk A har ikke noget valg i denne valgblok.

Tysk A
Matematik A
Engelsk A
Fransk A
Kemi A

Valgblok 4: Frit valgfag på C, B eller A-niveau.

Design og arkitektur C
Billedkunst B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Matematik A
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsætter A
Musik- og lydproduktion C

Studie og fremtids-muligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi en medarbejder fra Studievalg København.

uddannelsesguiden.dk kan du læse om, hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretninger med mulige valgfag giver direkte adgang til.

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er nysgerrighed, ambition, fællesskab og ansvar mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle fire værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.

Helsingør Gymnasium Foto Sille Arendt 10 437X291 Acf Cropped 1
Fysik

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image