HGs regler

Ordensregler

 • Helsingør Gymnasium er en skole med plads til alle. Alle behandler hinanden med respekt, hensyn og tolerance både i og uden for undervisningen
 • Eleverne skal overholde almindelige regler for god opførsel, således at der sikres et godt undervisningsmiljø
 • Alle passer på bygninger, inventar og undervisningsmateriale
 • Alle sørger for at lokaler og miljøer altid er opryddet
 • Eleverne sætter stole op efter sidste lektion i lokalet
 • Rygning skal foregå uden for skolens område.
 • Alle skal overholde de særlige regler for brug af skolens IT-udstyr
 • Eleven har ansvaret for de udleverede undervisningsmidler
 • Det ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler i skoletiden, ligesom det ikke er tilladt at møde påvirket til undervisningen
 • Narko, hash og andre euforiserende stoffer må ikke medbringes, indtages eller distribueres på skolens område. Gøres dette kan rektor uden yderligere advarsel bortvise eleven for bestandig.
 • På ekskursioner og studierejser til udlandet skal eleverne overholde de særlige regler for disse aktiviteter
 • Forseelser uden for skolen, som skønnes at kunne have betydning for forhold på skolen, kan medføre sanktioner

Overtrædelse af disse ordensregler kan medføre erstatningsansvar, udelukkelse fra arrangementer og endelig bortvisning i kortere eller længere tid eller i særligt grove tilfælde for bestandig. Rektor træffer afgørelse i den enkelte sag.

 

Regler for snyd i opgaver

Snyd er kopiering eller afskrift uden angivelse af kilde.

Sanktioner

 • Første gang en elev afsløres i snyd kaldes eleven til samtale med ledelsen. I særligt grove tilfælde får eleven en skriftlig advarsel
 • Anden gang en elev afsløres i snyd får eleven en skriftlig advarsel. I særligt grove tilfælde indstilles eleven til skriftlig eksamen i faget.
 • Tredje gang en elev afsløres i snyd indstilles eleven til skriftlig eksamen i alle fag som vedkommende har snydt i.
 • Hvis væsentlige dele af opgaven er kopieret fra andre eller nettet, kan man få 50% fravær for opgaven. Hvis hele opgaven er kopieret får man 100% fravær.

 

Studieregler

 • Eleverne har pligt til aktivt at følge undervisningen.
 • Eleverne skal møde rettidigt til undervisningen
 • Eleverne skal aflevere de skriftlige opgaver rettidigt
 • Eleverne skal deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Eleverne skal deltage i ekskursioner mv.
 • Eleverne skal deltage i andre undervisningsaktiviteter f.eks. fællestimer

 

Fravær og forsømmelser

 • Læreren registrerer elevernes tilstedeværelse
 • Læreren registrerer, om eleven afleverer de skriftlige opgaver
 • Eleven modtager en gang om måneden opgørelse over sine forsømmelser
 • Ved fravær informerer eleven skolen om grunden til fraværet
 • Overholder eleven ikke mødepligten, modtager eleven en skriftlig advarsel om at skolen ved fortsatte forsømmelser kan iværksætte sanktioner over for eleven.
 • Overholder eleven ikke forpligtelsen til at aflevere skriftlige opgaver, modtager eleven en skriftlig advarsel om at skolen ved fortsatte forsømmelser kan iværksætte sanktioner over for eleven.
 • Ved fortsatte forsømmelser kan eleven henvises til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år, fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år, eller i grove tilfælde bortvises.

 

Læs mere om fraværsregler her

 

Lægeerklæringer

 • Ved sygdom i forbindelse med eksaminer skal eleven aflevere en lægeerklæring. Udgiften afholdes af eleven.
 • Ved fravær i øvrigt kan skolen kræve, at eleven afleverer en lægeerklæring. Udgiften afholdes af eleven.

 

Regler for studierejser og ekskursioner

 • Studierejser og ekskursioner er undervisning uden for skolen, og der gælder derfor samme ordensregler som for al anden undervisning. Se særligt punkt 9 under ordensregler.
 • På studierejser repræsenterer eleverne skolen og enhver skal dermed udvise respekt, hensyn og tolerance
 • Alle skal møde udhvilede til alle aktiviteter
 • Eleverne skal rette sig efter de anvisninger som studierejsens ledelse udsteder for turen
 • Afgørelse om overtrædelse af reglerne træffes af studierejsens ledere
 • Overtrædelse af reglerne kan medføre hjemsendelse for egen regning og eventuelt andre sanktioner fra skolens side
 • Før afrejse underskrives en erklæring om, at man er indforstået med disse regler. Hvis eleven er under 18, skal forældre underskrive
Fastsat af Helsingør Gymnasiums bestyrelse den 26. april 2005

UPDATE LOGIN

Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden.
Brugernavn og adgangskode udleveres af skolens administration.